1. Hjem
 2. Om FL
 3. Organisasjon
 4. Prinsipprogram

Prinsipprogram 2014-2019

Last ned en pdf versjon av Prinsipprogram 2009-2014 her.pdf 

Last ned en pdf versjon av prinsipprogram 2014-2019 ved å følge lenken her.

"Friluftsliv - godt for alle"

Hovedmål

FL skal arbeide for at alle skal få mulighet til friluftsliv som helsefremmende, trivselsfremmende og miljøvennlig aktivitet. Dette gjøres ved å støtte arbeidet i tilsluttede friluftsråd og gjennom egne tiltak.

Prinsipper

1. Interkommunale friluftsråd

FL skal være serviceorgan for medlemsfriluftsrådene og fremme deres interesser. FL skal støtte tilsluttede friluftsråd organisatorisk, faglig og økonomisk. Det skal gis likeverdig støtte uavhengig av organisatorisk modell og prioritering av arbeidsoppgaver. FL skal stimulere til effektivitet i friluftsrådene ved å bidra til vurdering av hensiktsmessig størrelse, samarbeidsløsninger og erfaringsutveksling.

FL skal stimulere til og støtte etablering av nye friluftsråd der det er lokal vilje til etablering.

 FL skal, gjennom effektiv formidling av erfaringer og kunnskap, bidra til at friluftsrådene har et høyt faglig nivå.

 FL skal samarbeide tett med friluftsrådene for å fremme friluftsliv overfor nasjonale, regionale og lokale myndigheter. Til grunn for arbeidet ligger en arbeidsdeling der FL primært har ansvar for prinsipielle og overordna saker, mens friluftsrådene i første rekke har ansvar for regionale og lokale saker.

 FL skal ha egen informasjonsstrategi for arbeidet.

 

2. Samarbeid med sentrale myndigheter og organisasjoner

FL skal ivareta kontakt og samarbeid med relevante sentrale myndigheter og organisasjoner på vegne av friluftsrådene. FL skal fungere som bindeledd der det er naturlig. Arbeidet skal bygge på at friluftsrådene er samarbeidsorgan forankret i kommuner og fylker. FL skal ivareta samarbeidet med aktuelle organisasjoner internasjonalt og støtte friluftsråd som engasjerer seg internasjonalt.

3. Økonomiske vilkår for friluftsarbeidet

FL skal synliggjøre at kommuner, fylker og stat har et ansvar, også økonomisk, for friluftsarbeidet. FLs innsats skal i hovedsak rettes mot statlige finansieringsmuligheter. De enkelte friluftsrådene har hovedansvaret for fylkes- og kommunenivå.

 FL skal arbeide for styrking av statens finansiering av friluftsarbeidet gjennom ordinære bevilgninger over statsbudsjettet og via spillemidler. Videre skal FL arbeide for at andre finansieringsmuligheter blir et supplement til disse.

FL skal fordele administrasjonsstøtte og andre statlige midler til friluftsrådene etter vedtatte retningslinjer. FL skal arbeide for at økonomisk støtte øker i takt med prisstigning, etablering av nye friluftsråd, nye medlemskommuner, folketallsøkning i medlemskommunene, nyskapning og aktivitetsøkning i friluftsrådene.

 4. Friluftslivets egenverdi og plass i samfunnet

FL skal arbeide for at friluftsliv har en sentral plass i det norske samfunnet og er et viktig tema i samfunnsdebatten og på den politiske dagsorden. Friluftsliv skal være tema i opplæring, utdanning og forskning. FL skal synliggjøre at friluftsliv har egenverdi og er relevant metode i miljøvernarbeid, pedagogisk arbeid, kulturvernarbeid og folkehelsearbeid.

 5. Allemannsretten

FL skal arbeide for å sikre og styrke allemannsretten angående ferdsel, opphold og høsting og legge til rette for at allemannsrettens innhold blir kjent for befolkningen.

 6. Friluftsliv i miljøvernarbeidet

FL skal synliggjøre og fremme den gjensidige avhengigheten mellom friluftsliv og øvrig miljøvernarbeid og utvise et bredt miljøengasjement.

 FL skal arbeide for bevaring av områder for friluftsliv. Det skal være et særlig fokus på nærfriluftsområder og grønnstruktur i byer og tettsteder, for å stimulere til mindre reising. FL skal arbeide for at det biologiske mangfoldet bevares og forvaltes slik at opplevelsesrikdommen for friluftsbrukerne blir størst mulig.

 FL skal fremme friluftsliv som lite ressurskrevende og miljøvennlig aktivitet som ledd i utviklingen av bærekraftig livsstil.

 7. Friluftsliv i barnehage og skole

FL skal arbeide for at friluftsliv har en naturlig plass i kroppsøvingsfaget, og at uteaktivitet er en godt brukt og akseptert læringsmetode innenfor flere fagområder i barnehage og grunnskole. FL skal framheve fire gode grunner for uteaktivitet i barnehage og skole: Gode naturopplevelser og miljøbevissthet, virkelighetsnær læringsarena, økt fysisk aktivitet og bidrag til et bedre sosialt miljø.

FL skal i nært samarbeid med friluftsrådene arbeide for mer og bedre uteaktivitet i barnehager og skoler med hovedvekt på å øke personalets kompetanse.

8. Friluftsliv i folkehelsearbeidet

FL skal synliggjøre friluftslivets betydning for fysisk og mental helse. FL skal både vektlegge innsats som når hele befolkningen og innsats rettet mot spesielle grupper i befolkningen.

 9. Friluftsliv som kulturarv

FL skal understreke at dagens friluftsliv henger nøye sammen med tidligere tiders bruk av naturen og er en del av vår kulturarv. FL skal arbeide for at tilrettelegging for friluftsliv ivaretar kulturminner og kulturmiljøer, herunder lokaliteter tilknyttet historiske hendelser, tro og tradisjon, slik at disse blir en viktig del av friluftsopplevelsene.

 10. Universelt friluftsliv

FL skal arbeide for at friluftsområder blir tilrettelagt slik at flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå og alder, skal kunne bruke naturen til rekreasjon, opplevelse og utfordrende aktivitet på sitt nivå. Videre skal FL stimulere til at friluftsrådene har aktivitetstilbud som flest mulig kan delta i. 

 Strategier

1. Allemannsretten

FL skal arbeide for sikring og styrking av allemannsretten. Innsatsen skal omfatte både politisk engasjement og samarbeid med organisasjoner og myndigheter.

FL skal:

 • fokusere på allemannsretten i overordnende bestemmelser og lovgivning.
 • fokusere på alle naturtyper; skog, fjell, vann og vassdrag, kyst og sjø.
 • arbeide for å unngå unødvendige begrensninger i allemannsretten i naturvernområder eller i tilknytning til kulturminner.
 • bidra til formidling av kunnskap om allemannsretten.
 • fokusere særskilt på å legge til rette for ferdsel i bebygde områder og nærmiljøer.
 • fastholde at allment friluftsliv basert på allemannsretten og bruk av offentlige friluftsområder er gratis.
 • være restriktiv i forhold til innføring av avgifter og andre former for brukerbetaling, men aksepterer at dette skjer for bruk av særskilte tilretteleggingstiltak så lenge betalingen samsvarer med investerings- og driftsutgifter for tiltaket.

2. Arealer

FL skal arbeide for å opprettholde og styrke arealgrunnlaget for friluftsutøvelse. Innsatsen skal omfatte både politisk engasjement og samarbeid med organisasjoner, myndigheter og grunneiere.

FL skal:

 • fokusere på arealenes betydning for friluftslivet i planer, utredninger og lovgivning.
 • stimulere friluftsrådene til helhetlig arbeid for å ta vare på arealer for friluftsliv gjennom verdikartlegging, sikring og medvirkning i planarbeid.
 • særskilt arbeide for gode økonomiske vilkår og overordnede planer for sikringsarbeidet i samarbeid med andre myndigheter.
 • særlig ha fokus på nærområdene i miljøvern- og i folkehelseperspektiv.
 • fokusere på konsekvenser for allmennheten ved omgjøring av utmark til innmark og arbeide for at det legges til rette for ferdsel og opphold når utmark omgjøres til innmark.
 • arbeide for, blant annet i Levende Skog-samarbeidet, at opplevelsesaspektet i friluftsaktiviteten blir ivaretatt i naturen.
 • være spesielt oppmerksom på utviklingen i strandsonen med hensyn til arealpress, interessekonflikter og tilretteleggingsbehov.

3. Anlegg - tilrettelegging og drift

FL skal legge tilrette for friluftsrådenes arbeid med store og små anlegg for friluftsliv gjennom å:

 • engasjere seg politisk for synliggjøring av drift som viktig oppgave.
 • vektlegge naturvennlig tilrettelegging.
 • vektlegge tilgjengelighet for flest mulig.
 • stimulere til overordnede planer for tilrettelegging av friluftsområder med fokus på tilrettelegging i og nær boområder.
 • fokusere på gode løsninger for ferdsel, opphold og høsting i verneområder uten at verneverdiene trues.
 • stimulere friluftsrådene til synliggjøring av kulturminner.
 • samle og koordinere ideer for tilrettelegging i idébank på nettet.
 • presisere at anleggene ikke må virke privatiserende.

4. Aktivitet

FL skal legge til rette for friluftsrådenes aktivitetsarbeid gjennom å:

 • arbeide for støtteordninger som gjør at tiltakene kan nå flest mulig ved å være rimelige eller gratis.
 • vektlegge tiltak for barn og ungdom.
 • synliggjøre og vektlegge friluftsliv som lavterskelaktivitet i folkehelsearbeidet.
 • vektlegge lite ressurskrevende, naturvennlig aktivitet i og nær bosteder.
 • stimulere friluftsrådene i å utnytte kulturminner som turmål.
 • legge til rette for at friluftsrådene kan informere om og stimulere til miljøvennlig ferdsel, opphold og høsting i egen region.
 • koordinere fellestiltak for friluftsrådene.